Dom Dziecka nr 2

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Dom Dziecka nr 2 zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej dd2.bip.gliwice.eu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego dd2.bip.gliwice.eu

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

Termin przeglądu i aktualizacji: 2021-03-22

Data ostatniego przeglądu: 2022-03-15

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej :

  1. dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań,
  2. dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością serwisu internetowego dd2.bip.gliwice.eu prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Barbara Franiak, adres poczty elektroniczne: franiak_b@cpz.gliwice.eu.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu franiak_b@cpz.gliwice.eu. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej serwisu internetowego dd2.bip.gliwice.eu lub jego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element serwisu internetowego dd2.bip.gliwice.eu chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Dom Dziecka nr 2 powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Dom Dziecka nr 2 może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Dom Dziecka nr 2 odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Dom Dziecka Nr 2 ul. Dworcowa 43/2 w Gliwicach

  1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Dla klientów dostępne jest wejście główne od strony ul. Dworcowej za pomocą domofonu. Wejście na placówkę umożliwia pracownik jednostki.

  1. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach  pomieszczenia placówki są niedostępne. W budynku nie ma wind. Pomieszczenia domu dziecka są ulokowane na 2 piętrze, razie takiej konieczności prosimy o wcześniejsze powiadomienie pracownika placówki, dane kontaktowe tel. 32 23156 57, 507732637, email: dd2@cpz.gliwice.eu, Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
  2. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika domu dziecka tel. 32 231 56 57, 507732637, email: dd2@cpz.gliwice.eu

  1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Placówka nie posiada swoich miejsc parkingowych. Dostępne są miejskie parkingi z wyznaczonymi miejscami parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
  2. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń, za zgodą opiekuna podopiecznych placówki, można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  3. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku można skorzystać z pomocy w języku migowym na poziomie podstawowym po wcześniejszym zamówieniu takiej usługi w sekretariacie CPZiWR Ewa Nowak tel. 32 335 41 37, email: cpz@cpz.gliwice.eu.

Raport o stanie zapewnienia dostepności podmiotu publicznego_DD2

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęDom Dziecka nr 2
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćdyrektor jednostki
Data wytworzenia informacji2020-07-13 11:54:01
Informację wprowadził do BIPBarbara Franiak
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-13 11:54:01
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1nowyAndrzej Jerzyk2020-09-14 11:24:21
2nowyAndrzej Jerzyk2020-09-14 11:24:41
3nowyTomasz Bartel2020-09-18 09:18:40
4nowyTomasz Bartel2020-09-18 09:18:42
5nowyTomasz Bartel2020-09-18 09:18:48
6nowyBarbara Franiak2020-09-22 08:41:05
7nowyBarbara Franiak2021-03-22 13:22:24
8nowyBarbara Franiak2021-03-22 13:27:08
9nowyBarbara Franiak2021-03-25 13:07:16
10nowyBarbara Franiak2021-03-25 15:00:31
11nowyBarbara Franiak2022-03-17 12:21:22